صورت‌های مالی

  • صورت‌های مالی شرکت بیمه اتکایی امین مربوط به سال مالی منتهی به 1398/06/31 از اینجا قابل مشاهده است.
  • صورت‌های مالی شرکت بیمه اتکایی امین مربوط به 6 ماهه منتهی به 1397/12/29 از اینجا قابل مشاهده است.
  • صورت‌های مالی شرکت بیمه اتکایی امین مربوط به سال مالی منتهی به 1397/06/31 از اینجا قابل مشاهده است.
  • صورت‌های مالی شرکت بیمه اتکایی امین مربوط به سال مالی منتهی به 1396/06/31 از اینجا قابل مشاهده است.
  • صورت‌های مالی شرکت بیمه اتکایی امین مربوط به سال مالی منتهی به 1395/06/31 از اینجا قابل مشاهده است.
  • صورت‌های مالی شرکت بیمه اتکایی امین مربوط به سال مالی منتهی به 1394/06/31 از اینجا قابل مشاهده است.
  • نسبت‌های مالی عملکرد شرکت بیمه اتکایی امین از اینجا قابل مشاهده است.

 

 

logo 250 133